Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Satafarma Oy:n kotisivujen kautta kerättävien tietojen käsittelyä ja käsittelyn tarkoitusta.

1. Rekisterin pitäjä
Satafarma oy
Pohjolantie 28
32800 Kokemäki
puh. 044 012 0836
sähköposti: info@satafarma.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Pauliina Reuna
puh. 044 012 0836

3. Rekisterin nimi
Satafarman asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn peruste on Satafarma Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu hyväksyttävä syy. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavista syistä: asiakassuhteen ja toimeksiantojen hoitaminen, markkinointi, työntekijöiden rekrytointi. Asiakasrekisterin tietoja ei jaeta ulkopuolisille.

5. Rekisterin sisältö ja saantitapa
Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:
Asiakkailta; nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, valittu tuotepaketti, mahdollinen viesti
Työnhakijoilta; nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Asiakasrekisterin tietojen säilytysaika
Asiakasapteekkien, potentiaalisten asiakasapteekkien sekä potentiaalisten työnhakijoiden tietoja säilytetään niin kauan kuin Satafarman oikeutettu etu vaatii. Työntekijöiden – sekä nykyisten että entisien – tietoja säilytetään niin kauan, kuin lait ja asetukset erikseen vaativat. Tiedot hävitetään, kun tiedonsäilytystarvetta ei enää ole.

7. Rekisterin suojaus
Sähköisesti tallennetut tiedot: käyttö on suojattu tunnuksin ja salasanoin. Vain työtehtävänsa takia oikeutetut työntekijät pääsevät käsiksi rekisteriin.

8. Rekisteröityjen oikeudet
– rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevia tietoja
– rekisteröidyllä on oikeus vanhentuneiden ja virheellisten tietojen korjaamiseen
– rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistoa, mikäli Satafarma Oy:n oikeutettu etu tai voimassa oleva lainsäädäntö ei muuta vaadi

– rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan voimassa olevia säännöksiä.

9. Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä asioissa ottakaa yhteyttä Satafarma Oy:hyn – yhteystiedot löytyvät kohdasta 1. tästä listasta. Satafarma Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä antamaan lisätäsmennyksiä esittämiinsä pyyntöihin.